سکوی ابری زس
چرخه ی سریع و آسان برای تولید و توسعه نرم افزار
XaaS Server Image

سکوی ابری زس

به کمک سکوی ابری می توانید سرویس و محصول خودرا با کمترین هزینه زمانی و فنی (بر اساس میزان استفاده)، راه اندازی، بروزرسانی و مقیاس دهی کنید. لذا به جای صرف زمان برای تنظیم و راه اندازی پیش نیازها، می توانید روی توسعه هر چه بیشتر و بهتر تمرکز کنید.سکوی ابری زس با افزایش تعداد کاربران به طور خودکار درخواست ها را روی instance های دیگر توزیع می کند. همچنین سکوی زس یک رجیستری خصوصی جهت ذخیره image ها ارائه می دهد که مدیریت آن از طریق پنل کاربری آسان و سریع شده است.

ساده ترین ساختار موجود برای ایجاد یک برنامه روی کوبرنتیز پاد خوانده می شود. مجموعه از یک یا چند کانتینر که منابع ذخیره سازی، شبکه ای و ... که مربوط به یک نمونه (instance) می شوند را به همراه دارد. سرویس موجودیتی است که امکان ارتباط با پادها را فراهم می کند و نوع خارجی آن دسترسی عمومی به سرویس را ممکن می سازد.

سرویس آزمایشی
راهنمای استفاده

چرا سکوی ابری زس:

CI/CD Pipeline
رجیستری تصاویر
SSL رایگان
Orchestration with Kubernetes
مقیاس دهی خودکار
توزیع بار خودکار