photo
1394-10-30

گسترش جغرافیایی مراکز داده ابری XaaS
ابر XaaS، دیتاسنترهای ابری خود را به چند شهر دیگر در نقاط مختلف جغرافیایی کشور گسترش داد. در راستای بهبود کیفیت ارائه خدمات ابری به مشتریان در سراسر کشور، مراکز داده ابری XaaS در شهرهای مختلف راه<200c>اندازی شد.