ما با محدودکردن حق استفاده از اینترنت مخالفیم.
اطلاعات بیشتر

نصب داکر روی اوبونتو

تکنولوژی
نصب داکر روی اوبونتو
تکنولوژی 1399/12/24

آموزش نصب داکر بر روی لینوکس اوبونتو (How to install Docker on Ubuntu Linux)

 مقدمات قبل از نصب

 سیستم عامل‌های مورد نیاز

برای نصب داکر شما به سیستم‌های 64 بیتی نیازمند هستید.

ورژن‌های زیر از ابونتو، قابلیت نصب داکر را دارا هستند.

  • Ubuntu Groovy 20.10
  • (Ubuntu Focal 20.04 (LTS
  • (Ubuntu Bionic 18.04 (LTS
  • (Ubuntu Xenial 16.04 (LTS

DOCker engine  از معماری‌های زیر پشتیبانی می‌کند.

  • x86_64
  • Armhf
  • arm64

storage driver  هایی که Docker engine در اوبونتو پشتیبانی می کند.

  • overlay2
  • aufs
  • btrfs

 نسخه‌های قبل را پاک کن

قبل از نصب داکر در ابتدا با ید نسخه‌های قبلی داکر را حذف کنی، تا ریلیز جدید نصب شود برای این کار از دستور زیر استفاده می کنیم.

$ sudo apt-get remove docker docker-engine docker.io containerd runc 

 

نکته :در صورتی که می خواهید به صورت کلی داکر را از ابتدا نصب کرده و به اطلاعات قبلی نیاز ندارید DOCKER engine  و محتویات پوشه /var/lib/docker را پاک کنید. برای این کار از دستورات زیر استفاده کنید.

sudo apt-get purge docker-ce docker-ce-cli containerd.io $

با این دستور تمامی imageها voloum ها و کانتینر ها حدف می شود.

 sudo rm -rf /var/lib/docker $

 مرحله نصب

برای نصب داکر سه روش متداول وجود دارد که ما در این مقاله از روش نصب با repository استفاده می‌کنیم.

 1-برای این کار در ابتدا از دستور زیر برای نصب برنامه‌های مورد نیاز داکر بر روی اوبونتو استفاده می‌کنیم.

 sudo apt-get update $

\ sudo apt-get install $

\ apt-transport-https 

\ ca-certificates 

\ curl 

\ gnupg-agent 

software-properties-common

 2-GPG key رسمی داکر را وارد کنید.

$ curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo apt-key add -

برای اطمینان finger print  کلید وارد شده را بررسی کنید.

$ sudo apt-key fingerprint 0EBFCD88 

دقت نمایید جواب به صورت زیر باشد.

pub   rsa4096 2017-02-22 [SCEA]

      9DC8 5822 9FC7 DD38 854A  E2D8 8D81 803C 0EBF CD88

uid           [ unknown] Docker Release (CE deb)

sub   rsa4096 2017-02-22 [S]

 3-برای اضافه کردن repository،stable  با توجه به  معماری سیستم خود از دستورات زیر استفاده کنید

x86_64 / amd64

$ sudo add-apt-repository \  

"deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/ubuntu \ 

$(lsb_release -cs) \ 

stable"

armhf

$ sudo add-apt-repository \  

"deb [arch=armhf] https://download.docker.com/linux/ubuntu \ 

$(lsb_release -cs) \  

stable"

arm64

$ sudo add-apt-repository \  

"deb [arch=armhf] https://download.docker.com/linux/ubuntu \

$(lsb_release -cs) \

stable"

 4-نصب Docker Engine

برای نصب داکر از دستور زیر استفاده نمایید.

$ sudo apt-get update

$ sudo apt-get install docker-ce docker-ce-cli containerd.io

اگر می‌خواهید نسخه‌ای خاص را نصب کنید، در ابتدا لیست نسخه های موجود در repository را بررسی کنید.

$ apt-cache madison docker-ce 

docker-ce | 5:18.09.1~3-0~ubuntu-xenial | https://download.docker.com/linux/ubuntu  xenial/stable amd64 Packages

  docker-ce | 5:18.09.0~3-0~ubuntu-xenial | https://download.docker.com/linux/ubuntu  xenial/stable amd64 Packages

  docker-ce | 18.06.1~ce~3-0~ubuntu       | https://download.docker.com/linux/ubuntu  xenial/stable amd64 Packages 

docker-ce | 18.06.0~ce~3-0~ubuntu       | https://download.docker.com/linux/ubuntu  xenial/stable amd64 Packages

  ...

و سپس با دستور زیر نسخه دلخواه را نصب کنید.

$ sudo apt-get install docker-ce= docker-ce-cli= containerd.i

برای اطمینان از صحت نصب، کانتیر hello-word  را اجرا نمایید.

$ sudo docker run hello-world

 نصب Docker compose

Docker compose  ابزاری است که شما می توانید چندین کانتنر و اپلیکیشن را به راحتی نصب کنید. شما در این روش با استفاده از فایل‌های YAML تمامی تنظیمات خود را برای اپلیکشن ایجاد و سپس با یک دستور اپلیکشن را فعال می‌کنید.

 1-برای نصب Docker compose روی لینوکس از دستورات زیر استفاده کنید.

sudo curl -L "https://github.com/docker/compose/releases/download/1.27.4/docker-compose-$(uname -s)-$(uname -m)" -o /usr/local/bin/docker-compose

·        دستور بالا برای ورژن 1.27.4 است.

 2-مجوز دسترسی را به docker-compose  بدهید.

sudo chmod +x /usr/local/bin/docker-compose

در صورت خطا آدرس پوشه را بررسی کنید. شما همچنین می‌توانید یک لینک در /usr/bin و یا هر دایرکتوری دیگر ایجاد کنید.

sudo ln -s /usr/local/bin/docker-compose /usr/bin/docker-compose

 

 3-بهتر است از command completion برای bash  و یا zsh استفاده کنید.

 4-در نهایت برای تست docker compose  از دستور زیر استفاده نمایید.

$ docker-compose --versiondocker-compose version 1.27.4, build 1110ad01

 

...
...