XaaS Cloud Computing Loading ...
X
درخواست شما ثبت شد

درخواست شما با موفقیت ثبت شد. گروه پشتیبانی ما درخواست شما را بررسی و در اسرع وقت با شما تماس خواهند گرفت

واژه نامه ی اصطلاحات سامانه ابری XaaS

واژه نامه ی اصطلاحات سامانه رایانش ابری XaaS

 

واژه نامه ی اصطلاحات سامانه رایانش ابری XaaSمفهوم اصطلاح ردیف
نسخه آماده ای از سیستم عامل که امکان ایجاد یک ماشین مجازی را مهیا می کند. Image ۱
نسخه آماده ای از ماشین مجازی در حال اجرا را ایجاد می نماید و می‌توان آن را نوعی فایل پشتیبان(Backup)
از ماشین مجازی خواند.
Snapshot ۲
ماشین مجازی در سامانه ابرXaaS Instance ۳
ایجاد یک ماشین مجازی Lunch Instance ۴
حذف کردن یک ماشین مجازی Terminate instance ۵
خاموش کردن ماشین مجازی Shut off ۶
Restart کردن ماشین مجازی بطور سخت افزاری(مثل فشردن دکمهRestartبر روی کامپیوتر شخصی) Hard Reboot ۷
Restart نرم افزاری ماشین مجازی(Restartشدن بوسیلهcommandهای سیستم عامل) Soft Reboot ۸
اختصاص یکIPقابل دسترسی به اینترنت به ماشین مجازی Associate Floating Ip ۹
برداشتنIPقابل دسترسی به اینترنت از ماشین مجازی Disassociate Floating Ip ۱۰
رابط کاربری ای که میتوان از طریق آن با ماشین مجازی ای که ساخته ایم بطور مستقیم کار کنیم. Console ۱۱
ایجاد یک نسخه کاملا مشابه از ماشین مجازی در حال کار. Create snapshot ۱۲
این قسمت مانند فایروال سیستم عمل کرده و تنظیم دسترسی ها و سیاست های امنیتی سرویس ابری
را مهیا می کند.
Access and Security ۱۳
فضای ذخیره سازی که امکان اضافه کردن(attach)آن به ماشین مجازی خود را دارید. Volume ۱۴
در این قسمت امکان منتقل کردن مالکیتVolumeاز یک پروژه به پروژه دیگر وجود دارد که
به Transfer IDوAuthorization Keyنیاز می باشد.که میبایست صاحب اصلیvolumeآن را ارائه کند
Accept transfer ۱۵
در اینجا تنظیمات اتصال(attach)و جدا سازی(detach)یکVolumeصورت میگیرد. Manage Attachment ۱۶
امکان تغییر نام، درج توضیح و مشخص کردنVolumeنوعBootableرا دارا میباشد.
(توضیحات:این قسمت تنها برای راهنمای خود شماست و تغییراتی را بر رویVolumeاعمال نمی کند).
Edit Volume ۱۷
امکان تغییر در نوعvolumeارائه شده را فراهم میکند.این مورد باید باتوجه به نیاز و امکانات موجود تعیین شود. Change Volume Type ۱۸
امکان استفاده ازvolumeبه منزله ی یکimage Upload to Image ۱۹
گروهی ازRuleهایی که سیاست های مربوط به باز شدن پورت ها روی ماشین های مجازی را تعیین میکند Security Group ۲۰
ایجاد یک گروه تعیین سیاست جدید
(بطور پیش فرض یکdefault security groupدر دسترس شما میباشد)
Create Security Group ۲۱
ایجاد کلید عمومی و خصوصی برای ارتباط از طریقssh Key pairs ۲۲
لیستIPهای قابل دسترسی از اینترنت که در پروژه دارید Floating IPs ۲۳
شبکه موجود در پروژه را بطور گرافیکی نشان میدهد. Network Topology ۲۴
شبکه های ایجاد شده در پروژه را نشان میدهد. Network ۲۵
روتر های ایجاد شده در پروژه را نشان میدهد Routers ۲۶
برای توزیع بار بین چند سرویس روی ماشین های مجازی. Load Balancer ۲۷
Volumeای که تغییرات اعمال شده توسط کاربر را ذخیره نکرده و به محض اینکه کاربر کنترل سیستم را
رها کندvolumeبه موقعیت قبلی خود بازگردانده میشود.
Ephemeral Volume ۲۸
در قسمتinstanceها ستونSize:نشان دهندهFlavorانتخابی برای ماشین مجازی. Size ۲۹
در زیرساخت ابرXaaS:هرگاه ماشین مجازی توسطAdmin (تیم فنیXaaS)و نه کاربر درحالتLocked قرار
گیرد(Locked = True امکان حذف ماشین مجازی وجود ندارد. (برای بررسی ستونLockedدر بخشInstanceرا ببینید)
Locked ۳۰
در بخشInstanceها ستونPower Stateنشان دهنده وضعیت ماشین مجازی به لحاظ روشن یا خاموش بودن است.
روشن: Running خاموش: Shut Down متوقف: Paused (درحال گرفتن Snapshot و یا توسط کاربر متوقف شده)
Power State ۳۱
در بخشInstanceها ستونTaskنشان دهندهکاری که ماشین مجازی در هر لحظه مشغول انجام ان است. Task ۳۲